વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં 370 જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત

VMC Recruitment 2023: શું તમે બેરોજગાર છો અથવા તમે હાલની નોકરીથી ખુશ નથી તો અમે તમારા માટે એક સારા સમાચાર લઈને આવ્યા છે કારણ કે સરકારી સંસ્થા વડોદરા નગરપાલિકામાં અલગ અલગ જગ્યા પર ભરતી આવી ગઈ છે. તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખને અંત સુધી જરૂર વાંચજો કારણ કે આ એક લેખ તમારી … Read more

SPIPA Entrance Exam Online Application Form 2023-24

SPIPA Entrance Exam 2023-24 Sardar Patel Institute of Public Administration (SPIPA) Entrance Exam SPIPA UPSC Civil Service Exam 2023-24 | Saradar Patel Institute of Public Administration (SPIPA) Latest Examination Notification 2023 for Various UPSC Civil Service Like IAS, IPS, IFS & Other Exam 2023-24 Online Application Invited by SPIPA. Eligible candidates can apply for this recruitment … Read more

ગુજરાત 108 માં ભરતી 2023 | GVK EMRI 108 Gujarat Recruitment 2023

Gujarat GVK 108 EMRI Recruitment 2023 : GVK Emergency Management And Research Institute has recruited for the vacant Posts for Emergency Medical Technician / Paramedical, Driver. If you are qualified as per norms pass then you are able to apply this form GVK Emergency Management And Research Institute Has recruited GVK EMRI Emergency Medical Technician / … Read more

Gujarat Housing Board Recruitment 2023

Gujarat Housing Board Recruitment 2023 Gujarat Housing Board has published the notification for recruitment for the post of Data Entry Operator . There are a total of 85 Vacancy in Gujarat Housing Board Recruitment 2022-23. has published Advertisement for below mentioned Posts 2023. Other Details like No.Of Posts, Educational Qualification, Age Limit,  Selection Process, Application … Read more

DHS Devbhumi Dwarka Recruitment 2023 Apply for Various Posts

District Health Society Devbhumi Dwarka has published the notification for recruitment for the post of Data Entry Operator and COPA. There are a total of 34 Vacancy in District Health Society Devbhumi Dwarka Recruitment 2022-23. has published Advertisement for below mentioned Posts 2023. Other Details like No.Of Posts, Educational Qualification, Age Limit,  Selection Process, Application … Read more

District T.B. Program Committee Vadodara Recruitment 2023

District T.B. Program Committee Vadodara has published the notification for recruitment for the post of Data Entry Operator. There are a total of 01 Vacancy in District T.B. Program Committee Vadodara Recruitment 2022-23. has published Advertisement for below mentioned Posts 2023. Other Details like No.Of Posts, Educational Qualification, Age Limit,  Selection Process, Application fee and … Read more

MDM Dahod Recruitment For Coordinator & Supervisor Post 2022

MDM Dahod Recruitment 2022-23 : MDM Dahod has published the notification for recruitment for the post of Coordinator & Supervisor. There are a total of 08 Vacancy in MDM Dahod Recruitment For Coordinator & Supervisor Post 2022. has published Advertisement for below mentioned Posts 2023. Other Details like No.Of Posts, Educational Qualification, Age Limit,  Selection … Read more

Bharuch Nagarpalika Recruitment 2022

Bharuch Nagarpalika Apprentice Recruitment 2022 Bharuch Nagarpalika JOB | Bharuch Nagarpalika Bharti | Apprentice JOB | Bharuch Nagarpalika has published the notification for recruitment for the post of Apprentice Posts There are a total of 32 Vacancy in Bharuch Nagarpalika Recruitment 2022 Apply for 32 COPA & Other Posts. has published Advertisement for below mentioned Posts 2022. Other Details like No.Of Posts, Educational Qualification, … Read more

IOCL Apprentice Recruitment 2022

IOCL Apprentice Recruitment 2022 IOCL JOB | IOCL Bharti | Apprentice JOB | Indian Oil Corporation of India (IOCL) has published the notification for recruitment for the post of Apprentice Posts There are a total of 1760 Vacancy in IOCL Recruitment 2022 Apply for 1760 Apprentice Posts. has published Advertisement for below mentioned Posts 2022. Other Details like No.Of Posts, Educational Qualification, Age Limit, … Read more

MDM Mehsana Recruitment 2022

MDM Mehsana Recruitment For Coordinator & Supervisor Post 2022 has issued the latest notification for the recruitment of 2022. Applications are invited for Apprentice Posts. Eligible & Interested Candidates Can Apply at ongcindia.com. other details like Education Qualification Details, Required Age Limit, Mode of selection, Fee Details, and How to Apply are given below. MDM … Read more

Baroda Dairy apprentice Bharti 2022

Baroda Dairy apprentice Bharti 2022 : Vadodara District Cooperative Milk Producers Union Ltd. Baroda Dairy has Published Apprentice Bharti News . There is a good chance for candidates who have completed engineering . New Apprentice Bharti in Vadodara For Various Posts . Job Seekers Can Send Their Applications For this Vadodara District Cooperative Milk Producers Union … Read more

ગુજરાત 108 માં ભરતી | GVK EMRI 108 Gujarat Recruitment 2022

Gujarat GVK 108 EMRI Recruitment 2022 : GVK Emergency Management And Research Institute has recruited for the vacant Posts for Emergency Medical Technician / Paramedical, Driver. If you are qualified as per norms pass then you are able to apply this form GVK Emergency Management And Research Institute Has recruited GVK EMRI Emergency Medical Technician / … Read more

Employment Office Porbandar Recruitment 2022

Employment Office Porbandar Recruitment 2022 District Employment Exchange Porbandar has published the notification for recruitment for the post of Career Counsellor Post There are a total of 1 Vacancy in Employment Office Porbandar Recruitment 2022 for Career Counsellor Post. has published Advertisement for below mentioned Posts 2022. Other Details like No.Of Posts, Educational Qualification, Age Limit,  Selection Process, Application fee and How to Apply are given below. Must Read … Read more

BSF Recruitment for 1763 Constable (Tradesmen) Posts 2019

Border Security Force (BSF) Recruitment for 1763 Constable (Tradesmen) Posts 2019 BSF recruitment 2019 – Border Security Force recruiting 1763 candidates to fill their Constable job in All over India. Aspirants are requested to go through the latest BSF job recruitment 2019 fully, Before applying to this job.  Border Security Force (BSF) career is comes under the Government job. This is the best … Read more

Border Security Force (BSF) Recruitment for 63 Constable (GD) (Sports Quota) Posts 2018

Border Security Force (BSF) Recruitment for 63 Constable (GD) (Sports Quota) Posts 2018 Name Of Organization : Border Security Force (BSF) Total Posts: 63 Posts Name Of Posts : Constable (GD) (Male) Discipline : • Archery: 02 Posts • Aquatic (Swimming, Diving and Water Polo): 05 Posts • Athletics: 06 Posts • Basketball: 03 Posts • Boxing: … Read more