18-05-2022 ગુજરાત રોજગાર સમાચાર | Gujarat Rojgar Samachar PDF Download

6
Download Gujarat Rojgar Samachar 18-05-2022 What is Gujarat Rojgar Samachar weekly Epaper? Rojgar is the income that we will get from getting a job. So the Gujarat...

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 2021 | Gujarat Rojgar Samachar PDF Download

12
Download Gujarat Rojgar Samachar 2021 What is Gujarat Rojgar Samachar weekly Epaper? Rojgar is the income that we will get from getting a job. So the Gujarat...

Anubandham Gujarat Rojgar Portal – Registration and login @anubandham.gujarat.gov.in

0
Finding work has undeniably been a source of concern among our country’s citizens in recent years. Therefore, the Gujarat government has created a fantastic...

anubandham.gujarat.gov.in Registration | Login

2
Anubandham Registration and Log in Gujarat Government has launched 'Anubandham' portal and Mobile App for Jobs on the Rojgar Divas 06-08-2021 "રોજગાર દિવસ" અંતર્ગત ૦૬...

ANUBANDHAM Rojagar Portal | Registration | Log in | anubandham.gujarat.gov.in

17
Gujarat Government launched 'Anubandham' portal and Mobile App for Jobs "રોજગાર દિવસ" અંતર્ગત ૦૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ ના દિવસે મેગા જોબ ફેર નિમિતે ૫૦,૦૦૦ નિમણુંક...

Download Gujarat Rojgar Samachar (2020)

0
Download Gujarat Rojgar Samachar 2020 What is Gujarat Rojgar Samachar weekly Epaper? Rojgar is the income that we will get from getting a job. So the Gujarat...

Download Gujarat Rojgar Samachar 2019

0
Download Gujarat Rojgar Samachar 2019 What is Gujarat Rojgar Samachar weekly Epaper? Rojgar is the income that we will get from getting a job. So the Gujarat...

GUJARAT ROJAGAR SAMACHAR 2018

0
GUJARAT ROJAGAR SAMACHAR O3 /12/2014

Gujarat Rozgaar Samachar 2017

0
Download Rozgaar Samachar (24 December 2014) Click Here

Gujarat ROJGAR SAMACHAR 2016

0
ROJGAR SAMACHAR 17-12-2014  Click Here
error: Content is protected !!