જુ.ક્લાર્ક પરીક્ષા કેન્દ્ર સરનામા ફેરફાર GPSSB Jr.Clerk Call Letter 2023 @gpssb.gujarat.gov.in

GPSSB Junior Clerk Exam Call Letter 2023 release date, exam instructions, exam pattern and paper scheme. Keep checking the website for regular updates and information on Gujarat Panchayat Department Junior Clerk Exam.

Recruiting AgencyGPSSB
State ConcernedGujarat
Name of PostJunior Clerk
Number of Vacant Posts1181
GPSSB Junior Clerk Exam Date09 April 2023
GPSSB Junior Clerk Call Letter Availability31-03-2023
Official Websitegpssb.gujarat.gov.in

Jr.Clerk (Class-III) Call Letter 2023GPSSB Cancelled Exam Schedule: 

Jr.Clerk (Class-III) Call Letter 2023

  • Advt. No. 12/2021-22
  • Exam Date : 29-01-2023
  • Call Letter Start From : 16-01-2022
  • GPSSB Call Letter 2022 Notification
  • GPSSB Call Letter 2022 Download

1 thought on “જુ.ક્લાર્ક પરીક્ષા કેન્દ્ર સરનામા ફેરફાર GPSSB Jr.Clerk Call Letter 2023 @gpssb.gujarat.gov.in”

Leave a Comment

Open

આમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ

error: Content is protected !!